Regulamin wypożyczalni

I Postanowienia ogólne

 1. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego zwana dalej „Wypożyczalnią” funkcjonuje w ramach działalności firmy „GORTO-MED” Tomasz Gortowski

 2. Wypożyczalnia mieści się przy ul. Częstochowskiej 11, 45-425 Opole

 3. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych zwanych dalej „Sprzętem”, przeznaczonych do udostępnienia określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, który dostępny jest w siedzibie Gorto-Med” i na jego stronie internetowej www.gortomed.pl

 4. Nadzór nad Wypożyczalnią sprawuje Tomasz Gortowski

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2012r.

 

II Zasady najmu sprzętu

 1. Za wynajmowany sprzęt obowiązuję opłata miesięczna i kaucja zwrotna, zgodnie z cennikiem dostępnym w Wypożyczalni i na stronie internetowej

 2. Sprzęt musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

 3. Podstawę najmu sprzętu stanowi umowa najmu zawarta pomiędzy Wynajmującym firma „Gorto-Med” a Najemcą - nabywający sprzęt

 4. Do najmu uprawniona jest osoba pełnoletnia, okazująca się dokumentem tożsamości.

 5. Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania sprzęt na czas określony w umowie najmu.

 6. O konieczności przedłużenia okresu korzystania z najmowanego sprzętu, Najemca zawiadamia Wynajmującego w terminie nie późniejszym niż określa to umowa najmu. Warunkiem dalszego korzystania z najmowanego sprzętu jest sporządzenie i podpisanie przez strony aneksu do umowy.

 7. Wynajmujący zobowiązany jest do przeszkolenia Najemcy w zakresie montażu, demontażu i prawidłowej obsługi sprzętu.

 8. Transport najmowanego sprzętu odbywa się transportem Osoby Najmującej, bądź Wypożyczalni odpłatnie.

 9. Opłaty za wypożyczony sprzęt:

  - Termin wpłaty kaucji zwrotnej następuje w dniu podpisania umowy lub w dniu odbioru sprzętu przez Najemcę, w siedzibie Wypożyczalni.

  - Miesięczne opłaty należy regulować gotówką w kasie Wypożyczalni lub na rachunek bankowy ING 93 1050 14 90 1000 0091 0806 9668

  - Przekroczenie wskazanego terminu płatności za wynajęty sprzęt, upoważnia Wynajmującego do naliczenia odsetek ustawowych od nieterminowych opłat.

  - Wynajmujący wystawia paragon fiskalny lub fakturę Vat w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie lub w dniu terminu zapłaty, wskazanym w umowie.

 10. Warunkiem zdania najmowanego sprzętu jest okazanie się dowodem uregulowania płatności oraz sporządzenie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.

 11. Zwrot kaucji nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony Umowy oraz dostarczeniu dowodu wpłaty kaucji.

 12. Przy zwrocie sprzętu Najmujący dostarcza sprzęt we własnym zakresie bądź odbywa się poprzez Wypożyczalnię odpłatnie.

 

III Zasady odpowiedzialności Najmującego za wypożyczony sprzęt.

 1. Po zakończeniu użyczenia Najmujący obowiązany jest zwrócić Sprzęt do Wypożyczalni w stanie niepogorszonym oraz wyczyszczony, gotowy do dalszej eksploatacji, w czasie uzgodnionym z pracownikiem Wypożyczalni w umowie oraz w sytuacji braku potrzeby korzystania ze sprzętu.

 2. Najmujący odpowiada za wypożyczony sprzęt w granicach odpowiedzialności za szkodę na zasadach ogólnych.

 3. W przypadku szkody poniesionej przez Wynajmującego, za którą odpowiedzialność ponosi Najemca (np. uszkodzenie, zniszczenie, zagubienie sprzętu i inne), Najemca zobowiązany jest do zwrotu kosztów równoważnych stracie finansowej wyrządzonej szkody. Wysokość straty określa Wynajmujący. Koszty te mogą być pokryte z kaucji.

 4. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

 

IV Zasady ewidencjonowania sprzętu

 1. Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje numer katalogowy i indywidualną kartę ewidencyjną, w której uwidacznia się imię i nazwisko najmującego, datę użyczenia i zwrotu sprzętu, podpis przedstawiciela Wypożyczalni.

 2. Poza dokumentacją, o której mowa w ust 1. prowadzi się zbiorczą ewidencję posiadanego przez wypożyczalnię sprzętu zawierającą w szczególności następujące dane: nazwa i nr katalogowy sprzętu; datę udostępnienia i zwrotu sprzętu; imię i nazwisko oraz adres Najmującego, uwagi dotyczące wydania i zwrotu sprzętu, sposób zabezpieczenia, podpisy przedstawicieli Wypożyczalni i Najmującego.

 

V Postanowienia końcowe

 1. Wypożyczalnia ma prawo na zasadach określonych w odrębnych przepisach gromadzić i przetwarzać dane osobowe Wypożyczających, którzy wyrażają na to pisemną zgodę.

 2. Nie respektowanie przez Wypożyczającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do rozwiązywania umowy użyczenia i do odebrania wypożyczonego sprzętu.